WARUNKI HANDLOWE

obowiązujące Strony przy wszystkich umowach kupna – sprzedaży
zawartych z Alkol Drukarnia Wielkoformatowa Sp z o.o.

 

 

I. Zamówienie.

 

Kupujący składa zamówienie w formie e-mail, przesyłając wypełniony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji i wiąże obydwie strony dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w formie e-mail. Od tego momentu zostaje zawiązana pomiędzy stronami umowa kupna – sprzedaży.

 

Kupujący, składając zamówienie, oświadcza iż zapoznał się z instrukcją użytkowania kupowanych produktów (instrukcje znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego)
i zobowiązuje się do właściwego ich użytkowania.

 

Zamówienie jest ważne w terminie 21 dni kalendarzowych od chwili jego złożenia i w tym czasie Kupujący musi dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do realizacji zlecenia (np. projekt). W przeciwnym wypadku zamówienie traci ważność.

 

 

II. Termin realizacji i dostarczenie produktu.

 

Sprzedający, mając wszystkie dane do realizacji zlecenia (min. zlecenie i projekt graficzny) podaje (najczęściej w formie e-mail) przybliżony, najbardziej prawdopodobny termin gotowości produktu do odbioru/wysyłki z siedzyby Sprzedającego.

 

Produkt może być odebrany osobiście przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną lub też wysłany współpracującą ze Sprzedającym Firmą Kurierską (lub wskazaną przez Kupującego, na jego wyraźne życzenie), na koszt Kupującego.

 

Dostawa z zasady realizowana jest na adres Kupującego wskazany na fakturze. Miejscem dostawy może być również miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu (inne niż adres na fakturze), które musi być jednak adresem pocztowym, gdzie Kupujący będzie mógł pokwitować odbiór towaru.

 

Odpowiedzialność za produkt po jego wydaniu z siedziby Sprzedającego przejmuje Firma Kurierska realizująca usługę transportową i to ona obarczona jest w pełni odpowiedzialnością za produkt w transporcie.

Wszystkie przesyłki nadawane przez Sprzedającego są ubezpieczone do wysokości wartości przesyłki netto.

 

Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe w transporcie, jego zagubienie
czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do kupującego. Sprzedający, w razie potrzeby, jedynie dochodzi odszkodowania wobec Firmy Kurierskiej, którą została wysłana przesyłka
i w razie uznania roszczenia i otrzymania zadość uczynienia przekazuje je niezwłocznie Kupującemu.

Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru
z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności doręczyciela towaru.

Wszystkie rozbieżności winny być odnotowuje w dokumencie dostawy, bo tylko to może być podstawą w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec Firmy Kurierskiej.

Uszkodzenie produktu w transporcie, jego zagubienie czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do Kupującego w żadnym wypadku nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania należnej w stosunku do Sprzedającego płatności, z zachowaniem obowiązującego terminu.

 

 

III. Warunki płatności.

 

Ceną podstawową jest cena netto widniejąca przy konkrentym produkcie na stronie internetowej Sprzedającego (www.partnerwreklamie.pl) lecz każdorazowo musi ona zostać potwierdzona przez Sprzedającego w akceptacji zlecenia (poprzez e-mail). Do ceny netto doliczany jest 23% VAT.

 

Zamówiony towar wysyłany jest do Kupującego po otrzymaniu pełnej przedpłaty na konto Sprzedającego, na podstawie wystawionej faktury pro forma, chyba że strony ustaliły inaczej.

Termin płatności, jeżeli został przyznany Kupującemu, liczony jest od dnia wystawienia faktury, a dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar wraz z podatkiem VAT
na rachunek Sprzedającego.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.

 

 

IV. Reklamacje.

 

Po odebraniu towaru Kupujący ma obowiązek dbania o niego i przechowywania go
w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości
oraz wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Jakiekolwiek naprawy i przeróbki we własnym zakresie pozbawiają Kupującego prawa do reklamacji.

 

W przypadku wad jawnych Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację
na piśmie, listem poleconym, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, równocześnie zgłaszając gotowość towaru do wysyłki z powrotem do Sprzedającego.
Wyłączone są tu wady powstałe w transporcie, gdyż jak wynika z punktu II, za wady te odpowiada Firma Kurierska, nie zaś Sprzedający.

 

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego. W przeciwnym przypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

 

Reklamowany towar powinien zostać zwrócony do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport.

 

Reklamowany towar zostanie odebrany przez Sprzedającego na jego koszt i w przypadku uzasadnionej reklamacji również odesłany do Kupującego na koszt Sprzedającego. Jeżeli zaś reklamacja nie zostanie uwzględniona to towar zostanie odesłany do Kupującego po wcześniejszym uregulowaniu przez Kupującego kosztów transportu zarówno do Sprzedającego jak i z powrotem od Sprzedającego do Kupującego.

 

Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad, w jak najkrótszym terminie.

 

W okresie rozpatrywania reklamacji, usuwania wad produktu jak i w przypadku braku zgody stron co do jej zasadności, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wpływu na obowiązek zapłacenia faktury przez Kupującego w pełnej wysokości. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych. Ponadto nieuregulowanie płatności za towar może wstrzymać odesłanie do Kupującego reklamowanego produktu.

Kupujący, oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, m.in. z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami lub po sugerowanym terminie.

 

 

V. Postanowienia dodatkowe.

 

Powielanie i jakiekolwiek wykorzystanie przesyłanych przez nas zdjęć w celu prezentacji oferty, bez naszej pisemnej zgody, jest zabronione. Są to zawsze materiały wyłącznie
do wiadomości osoby, do której kierowany jest mail.

 

Zlecający wykonanie systemów graficznych w firmie Partner w Reklamie.pl wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z realizacji w portfolio witryny www.partnerwreklamie.pl.

 

 

VI. Wyjaśnienie spraw spornych.